Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

Χριστούγεννα με τον Παπαδιαμάντη. Χρόνια Πολλά.

Το χριστόψωμο.


Μεταξύ των πολλών δημωδών τύπων, τους οποίους θα έχωσι να εκμεταλλευθώσιν οι μέλλοντες διηγηματογράφοι μας, διαπρεπή κατέχει θέσιν η κακή πενθερά, ως και η κακή μητρυιά. Περί μητρυιάς άλλωστε θα αποπειραθώ να διαλάβω τινά, προς εποικοδόμησιν των αναγνωστών μου. Περί μιας κακής πενθεράς σήμερον ο λόγος. Εις τι έπταιεν η ατυχής νέα Διαλεχτή, ούτως ωνομάζετο, θυγάτηρ του Κασσανδρέως μπάρμπα Μανώλη, μεταναστεύσαντος κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν εις μίαν των νήσων του Αιγαίου. Εις τι έπταιεν αν ήτο στείρα και άτεκνος; Είχε νυμφευθή προ επταετίας, έκτοτε δις μετέβη εις τα λουτρά της Αιδηψού, πεντάκις τής έδωκαν να πίη διάφορα τελεσιουργά βότανα, εις μάτην, η γη έμενεν άγονος. Δύο ή τρεις γύφτισσαι τής έδωκαν να φορέση περίαπτα θαυματουργά περί τας μασχάλας, ειπούσαι αυτή, ότι τούτο ήτο το μόνον μέσον, όπως γεννήση, και μάλιστα υιόν. Τέλος καλόγηρός τις Σιναΐτης τη εδώρησεν ηγιασμένον κομβολόγιον, ειπών αυτή να το βαπτίζη και να πίνη το ύδωρ. Τα πάντα μάταια. Επί τέλους με την απελπισίαν ήλθε και η ανάπαυσις της συνειδήσεως, και δεν ενόμιζεν εαυτήν ένοχον. Το αυτό όμως δεν εφρόνει και η γραία Καντάκαινα, η πενθερά της, ήτις επέρριπτεν εις την νύμφην αυτής το σφάλμα της μη αποκτήσεως εγγόνου διά το γήρας της. Είναι αληθές, ότι ο σύζυγος της Διαλεχτής ήτο το μόνον τέκνον της γραίας ταύτης, και ούτος δε συνεμερίζετο την πρόληψιν της μητρός του εναντίον της συμβίας αυτού. Αν δεν τω εγέννα η σύζυγός του, η γενεά εχάνετο. Περίεργον, δε, ότι πας Ελλην της εποχής μας ιερώτατον θεωρεί χρέος και υπερτάτην ανάγκην την διαιώνισιν του γένους του. Εκάστοτε, οσάκις ο υιός της επέστρεφεν εκ του ταξιδίου του, διότι είχε βρατσέραν, και ήτο τολμηρότατος εις την ακτοπλοΐαν, η γραία Καντάκαινα ήρχετο εις προϋπάντησιν αυτού, τον ωδήγει εις τον οικίσκον της, τον εδιάβαζε, τον εκατήχει, του έβαζε μαναφούκια, και ούτω τον προέπεμπε παρά τη γυναικί αυτού. Και δεν έλεγε τα ελαττώματά της, αλλά τα αυγάτιζε, δεν ήτο μόνο «μαρμάρα», τουτέστι στείρα η νύμφη της, τούτο δεν ήρκει, αλλ' ήτο άπαστρη, απασσάλωτη, ξετσίπωτη κλπ. Ολα τα είχεν, «η ποίσα, η δείξα, η άκληρη». Ο καπετάν Καντάκης, φλομωμένος, θαλασσοπνιγμένος, τα ήκουεν όλα αυτά, η φαντασία του εφούσκωνεν, εξερχόμενος είτα συνήντα τους συναδέλφους του ναυτικούς, ήρχιζαν τα καλώς ώρισες, καλώς σας ηύρα, έπινεν επτά ή οκτώ ρώμια, και με τριπλήν σκοτοδίνην, την εκ της θαλάσσης, την εκ της γυναικείας διαβολής και την εκ των ποτών, εισήρχετο οίκαδε και βάρβαροι σκηναί συνέβαινον τότε μεταξύ αυτού και της συζύγου του.

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

instaGrok- a new way to learn


To instaGrok είναι μια διαδραστική μηχανή αναζήτησης για τους εκπαιδευόμενους. Δεν βρίσκει μόνο εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με οποιοδήποτε θέμα, αλλά παρουσιάζει τις πληροφορίες με ένα ευχάριστο οπτικό τρόπο βοηθώντας τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες της έρευνας και της επιμέλειας. Το InstaGrok εμφανίζει το πλαίσιο του κάθε θέματος ως μια δυναμική με οπτική web.Οι μαθητές μπορούν να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο με βάση τα ενδιαφέροντα τους και να ρυθμίσουν το επίπεδο δυσκολίας ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών τους. Αρχίζουν να αντιλαμβάνονται το θέμα με την εξέταση των βασικών δεδομένων, και στη συνέχεια περνούν σε βίντεο υψηλής ποιότητας με εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και εικόνες. Αυτό-δημιουργούν κουίζ προσφέρουν τόνωση και ενεργό πρακτική ανάκλησης που ενισχύει τη μάθηση. http://www.instagrok.com/ You tube https://www.youtube.com/watch?v=FhLPJRAU0cA

Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Ανακοίνωση της ΠΕΦ


Στην ημερίδα που πραγματοποίησε η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (18-9-13) με θέμα το μάθημα της Ιστορίας αναδείχθηκε το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο φιλολογικός κόσμος με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς: μεγάλος αριθμός φιλολόγων- παρά τις συνταξιοδοτήσεις- πλεονάζει και βρίσκεται στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ όλης της χώρας. Ο παραλογισμός αυτός, γιατί περί παραλογισμού πρόκειται, αφού τα δεδομένα παραμένουν ως έχουν, είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής (;) των περίφημων δεύτερων αναθέσεων, που τη μια μέρα ισχύουν, την άλλη ανακαλούνται και εφαρμόζονται κατά το δοκούν και ανάλογα με τα πρόσωπα. Πριν το ζήτημα πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, με παράνομες μετακινήσεις «πλεοναζόντων» φιλολόγων και δικαστικές παρεμβάσεις-ήδη φιλόλογοι κινούνται νομικά- απαιτούμε την παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας προς όλες τις Διευθύνσεις Δ. Ε. για έλεγχο όσων παρανομούν και πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία (υπουρ. απόφαση, 124062/Γ2/6-9-13) οι φιλόλογοι προηγούνται, βεβαίως, στη διδασκαλία της Ιστορίας. Συγκεκριμένα στη νέα Υπουργική απόφαση, για τις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου-Λυκείου η υποσημείωση με μαύρα γράμματα κάτω από την ανάθεση του μαθήματος της ιστορίας αναφέρει ρητώς και σαφώς πως η β΄ ανάθεση του μαθήματος της ιστορίας δίδεται στους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ10, ΠΕ13 (ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7 για το σχ. έτος 2013-14) μόνο εφόσον οι εκπαιδευτικοί ΠΕ2 έχουν συμπληρώσει το ωράριό τους με μαθήματα πρώτης ανάθεσης στο σχολείο ή τα σχολεία που έχουν τοποθετηθεί (και πρέπει βέβαια να τοποθετούνται, όταν υπάρχουν ανάγκες φιλολογικών ωρών). Τα ίδια αναφέρονται και στην πράξη 26/2013 του Ι.Ε.Π., που περιλαμβάνεται στα σχετικά έγγραφα της υπουργικής απόφασης, στην οποία πράξη, επιπλέον, επισημαίνεται ότι το μάθημα της Ιστορίας δεν μπορεί να διδάσκεται από τους κλάδους ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, επειδή δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών τους. Πρόκειται για κατάφωρη αδικία εις βάρος των φιλολόγων που δεν θα την επιτρέψουμε! Α π ό τ ο Δ. Σ. Π. Ε. Φ.

Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

Βόλος: Επιστημονικό συνέδριο για τη Δημόσια Ιστορία

Εξέχοντες επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων οι δύο σημαντικοί ιστορικοί μελετητές Serge Noiret και Dirk Moses, αλλά και πλήθος νέων ερευνητών, αναμένονται στο Βόλο το τριήμερο από 30 Αυγούστου έως 1η Σεπτεμβρίου, για το συνέδριο με θέμα «Χρήσεις και καταχρήσεις της ιστορίας: Η δημόσια ιστορία στην Ελλάδα», που διοργανώνουν το Δίκτυο Μελέτης Εμφυλίων Πολέμων, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, οι Πολίτες εν Γνώσει και η International Federation for Public History, υπό την αιγίδα του Δήμου Βόλου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο Δημαρχείο του Βόλου και κατά τη διάρκεια αυτού θα καλυφθούν οι θεματικές ενότητες: Λογοτεχνία και Ιστορία, Παιδικά βιβλία (γνώσεων και λογοτεχνίας) και ιστορικό παρελθόν, Κινηματογράφος και Ιστορία, Θέατρο και Ιστορία, Μουσεία/Τόποι μνήμης και Ιστορία, Ιστορικές Επέτειοι, Τύπος (γραπτός και ηλεκτρονικός) και Ιστορία, Τραγούδι και Ιστορία, Διαδίκτυο, Νέα Κοινωνικά Μέσα, ΤΠΕ και Ιστορία, Τοπική λογιοσύνη και Ιστορία, Κόμικς και Ιστορία, Σχολικά εγχειρίδια , Eικαστικές τέχνες και Ιστορία, Τηλεόραση/παραγωγή ιστορικών ντοκιμαντέρ και Ιστορία, Kοινοβούλιο/πολιτικός λόγος/νομοθεσία και Ιστορία, Ιστοριογραφία, ιστορικός λόγος και δημόσια σφαίρα, Δημόσια αρχαιολογία, Εκπαιδευτικά προγράμματα ιστορίας – αρχαιολογίας σε χώρους άτυπης / μη τυπικής εκπαίδευσης. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Βόλου, Αίθουσα Συνεδριάσεων Το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ Πηγή:αυτοδιοίκηση

Σάββατο, 3 Αυγούστου 2013

Edshelf. Επισκόπηση εφαρμογών για την ιστορία.


Εφαρμογές, εφαρμογές, και περισσότερες εφαρμογές! To Edshelf όχι μόνο σας επιτρέπει να επιλέξετε ποιες εφαρμογές σας αρέσουν προκειμένου να τις χρησιμοποιήσετε στην τάξη, αλλά δείχνει επίσης και την τελευταία που κυκλοφόρησε. Οι παρακάτω εφαρμογές εξυπηρετούν στο να διδαχθεί η ιστορία με διαδραστικό τρόπο, διερευνητικά, αποφεύγοντας τη μονολιθικότητα της μετωπικής και αδιάφορης για τους μαθητές διδασκαλίας.

Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013

Οι ιστορίες του Αρχαιούλη.
Πρόκειται για μια σειρά απο βίντεο, περίπου 11, σε παιγνιώδη μορφή και με αναφορές στο σήμερα, τα οποία εισάγουν τους μαθητές ευχάριστα στο αθηναΐκό πνεύμα προΐδεάζοντάς τους έτσι για την ιστορία της Α' Γυμνασίου!
Η χαρακτηριστική φωνή του Χάρρυ Κλυνν συμπαρασύρει ακόμη και τους μεγαλύτερους σε μια ευχάριστη ιστορική διαδρομή.

Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

Καλοκαίρι θα είναι, ξέγνοιαστο δεν το βλέπω!!

Με όσα συμβαίνουν στο χώρο μας  διστάζω να δώσω την κλασσική ευχή ''καλό καλοκαίρι'' . Παρόλα αυτά με την ελπίδα να ανασυνταχθώ και να ανασυγκροτήσω τις δυνάμεις μου έκανα το ταξιδάκι μου, μετά της θυγατρός μου στη Ναύπακτο, επισκεπτόμενη  την αγαπημένη μου συνάδελφο Ειρήνη και στην Πάτρα τον αξιόλογο επίσης συνάδελφο Νέμη.
Το δίδαγμα της φετινής χρονιάς είναι οτι οι συνεργασίες μάς τονώνουν αλλά και μάς εμψυχώνουν, καθώς οι καιροί είναι χαλεποί και ού μενετοί.
Το διασχολικό μας πρόγραμμα με το 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου έληξε με τις καλύτερες εντυπώσεις αλλά και με την υπόσχεση να συνεχίσουμε με νέα θέματα.
Πολλές ευχαριστίες στην αγαπημένη μου και δραστήρια συνάδελφο  Ειρήνη Κουφού που είχε την επιμέλεια όλης της δράσης στη Ναύπακτο και φυσικά σε όλη την ομάδα και τους μαθητές μας. Οι φωτογραφίες είναι από την επίσκεψη στην υπέροχη Ναύπακτο, όπου  γοητεύτηκα απο τους ανθρώπους αλλά και απο τις ομορφιές  της πόλης.
Οι σχολικές συνεργασίες, τελικά, αφήνουν καρπούς και αποτυπώματα ψυχής ….δοκιμάστε το, ενδείκνυται στις μέρες μας προς ίασιν πολλών κακών!!!

Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

Βραβείο στο 3ο Γυμνάσιο Βόλου σε εκδήλωση στο Νόησις Θεσσαλονίκης για τις καλύτερες ραδιοφωνικές εκπομπές.

Βραβείο στην κατηγορία των ''Mαθητών – δημοσιογράφων'' απέσπασε το 3ο Γυμνάσιο Βόλου για το διαδικτυακό ραδιόφωνο κάνοντας διάφορες εκπομπές με έμφαση σε προσωπικότητες του πνεύματος και της ιστορίας. Το σχολείο συμμετείχε στο European School Radio μαζί με άλλα 207 σχολεία από όλη την Ελλάδα αναδεικνύοντας τη μαγεία του ραδιοφώνου ως μέσου ενημέρωσης, επικοινωνίας και δημιουργίας. Τα βραβεία απονεμήθηκαν τη Δευτέρα 25/2/2013 σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και το Μουσείο Τεχνολογίας «Νόησις». Μάλιστα ήταν η πρώτη εκδήλωση που διοργανώθηκε από το «Νόησις» για την Ελλάδα και την Κύπρο με θέμα τα ραδιοφωνικά βραβεία. Στη βράβευση εντάχθηκαν και δράσεις που σχετίζονται με το European School Radio δίνοντας έτσι βήμα στους μαθητές και τους καθηγητές να αναδείξουν τη σημασία του ραδιοφώνου στη ζωή των νέων. Με το διαδικτυακό ραδιόφωνο οι μαθητές άνοιξαν μια πόρτα στην κοινωνία και απέκτησαν ένα βήμα. Το 3ο Γυμνάσιο βραβεύτηκε στην κατηγορία «μαθητές-δημοσιογράφοι» με ανάδειξη προσωπικοτήτων.
Η φιλόλογος του σχολείου που έχει την πρωτοβουλία για την δράση, το συντονισμό των εκπομπών και τη συμμετοχή του 3ου Γυμνασίου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο, Σοφία Κανταράκη παρευρέθη στην απονομή των βραβείων. Σημειώνεται πως το 3ο Γυμνάσιο Βόλου είναι το μοναδικό από τη Μαγνησία που συμμετείχε στο συγκεκριμένο διαγωνισμό με το διαδικτυακό ραδιόφωνο. Όπως τονίστηκε στην εκδήλωση, σήμερα το ραδιόφωνο καλύπτει ευρύ φάσμα πληροφόρησης στα πολιτιστικά, μουσικά, κοινωνικά, αθλητικά δρώμενα και γεγονότα και έχει ενσωματώσει και χρησιμοποιεί για τη λειτουργία του όλες τις νέες σύγχρονες τεχνολογίες που προσφέρονται ψηφιακά και διαδικτυακά. Παραμένει η μόνη εναλλακτική λύση για τους ανθρώπους που θέλουν να ενημερώνονται ή να διασκεδάζουν κάνοντας παράλληλα και κάποια άλλη εργασία, να οδηγούν, να διαβάζουν, να γράφουν. Στην απονομή παρευρέθη ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, ο περιφερειάρχης, και πολλές προσωπικότητες του ραδιοφώνου και της  τηλεόρασης.

                 

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

Βραδιά για τον ΠαπαδιαμάντηΤο Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Έκφραση σας προσκαλεί σε μια βραδιά αφιερωμένη στην αφηγηματική τέχνη και τη γραφή του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

Η συγγραφέας Πόλυ Χατζημανωλάκη θα εισηγηθεί το θέμα "Δρακοκτονίες. Ο Αη-Γιώργης και ο Άρχων των λέξεων: δεσίματα του λόγου στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη".
 Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013 (ώρα 20.00) στη Λιβαδειά
(Δημάρχου Ι. Ανδρεαδάκη 47).


Για περισσότερες πληροφορίες:
http://sigxroniekfrasi.blogspot.gr/